Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti

KUGA s.r.o.

se sídlem Akátová 492/3, 460 01, Liberec

identifikační číslo: 28730909

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29191

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lajupe.cz

platný od 1.1.2017

 1. Úvodní ustanovení
  • Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností obchodní společnosti KUGA s.r.o., se sídlem Akátová 492/3, 460 01, Liberec, identifikační číslo: 28730909 (dále jako „prodávající“).
  • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
 2. Záruka za jakost
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  • Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.
  • Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
  • Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
  • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
  • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
  • Je-li obal poškozen a existuje-li podezření, že zboží mohlo být přepravou poškozeno, kupující má právo takovéto zboží od přepravce nepřevzít a sepsat s jeho pracovníkem reklamační protokol.
 3. Způsob uplatnění reklamace
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího i zasláním na adresu prodávajícího: KUGA s.r.o., Akátová 492/3, 460 01, Liberec. Zboží kupující nezasílá dobírkou nebo s platbou při převzetí.
  • Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
  • Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
  • Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  • Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 4. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
  • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
  • Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
  • Prodávající poskytuje záruku kupujícím, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele) v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
  • U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než záruční lhůta 24 měsíců uvedená v tomto reklamačním řádu.
  • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení obsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.
  • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.
  • Do této lhůty se nazapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  • Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možný vůbec nebo včas uskutečnit.
  • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
 5. Výjimky z odpovědnosti za vady
  • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
  • Je-li vada na zboží již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednaná sleva z kupní ceny.
  • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
  • Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).
  • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.
  • Mechanického poškození zboží, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.
  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.